Privacyverklaring & Disclaimer

Privacyverklaring
Deze verklaring geeft informatie over hoe Het Erfrechtkantoor omgaat met uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens
Het Erfrechtkantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:
• de communicatie met u;
• het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
• om te voldoen aan wettelijke verplichtingen; of
• voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

De persoonsgegevens welke door Het Erfrechtkantoor worden opgevraagd zijn bijvoorbeeld:
• identificatiegegevens, zoals uw naam, geboortedatum, geboorteplaats, (e-mail)adres, identificatienummer;
• financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer;
• sociaal demografische gegevens, zoals of u bent getrouwd.
Het Erfrechtkantoor vraagt alleen die persoonsgegevens op die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienstverlening.

Het kan zijn dat uw persoonsgegevens voorkomen in een dossier waarvan u niet de opdrachtgever bent. Dit is bijvoorbeeld het geval als u erfgenaam of legataris in een nalatenschap bent. Als Het Erfrechtkantoor persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de ons verstrekte opdracht. Uw persoonsgegevens kunnen in zo’n situatie bijvoorbeeld zijn verstrekt door de notaris, de accountant, of een andere adviseur.

Doorgeven van uw persoonsgegevens
Het Erfrechtkantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is, als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren of als u daarvoor specifiek toestemming heeft gegeven.

Bewaren van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Het Erfrechtkantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Vanwege wettelijke verplichtingen kan het noodzakelijk zijn dat Het Erfrechtkantoor uw persoonsgegevens bewaart tot maximaal 7 boekjaren na het jaar waarin de persoonsgegevens zijn verstrekt.

Uw rechten ten aanzien van door Het Erfrechtkantoor verwerkte persoonsgegevens
Wanneer uw persoonsgegevens door Het Erfrechtkantoor worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.
Dit doet u door een schriftelijke aanvraag in te dienen via onderstaande contactgegevens. Voor uw aanvraag wordt ingewilligd, zult u eerst worden geïdentificeerd aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage
U kunt opvragen welke persoonsgegevens Het Erfrechtkantoor van u verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden.

Recht op rectificatie
Wanneer u meent dat bepaalde persoonsgegevens van u niet correct zijn verwerkt, dan heeft u het recht rectificatie van deze persoonsgegevens te vragen.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)
Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op beperking van de verwerking
Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door Het Erfrechtkantoor wil beperken (bijvoorbeeld in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens), dan kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer u uw persoonsgegevens wilt overdragen naar een andere dienstverlener, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Het Erfrechtkantoor stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Mochten er redenen zijn waarom niet aan één van de genoemde verzoeken kan worden voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Erfrechtkantoor
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Erfrechtkantoor, dan horen wij dit graag. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contactgegevens
Het Erfrechtkantoor
Rogat 13
7949 AA Rogat
info@heterfrechtkantoor.nl

Disclaimer
De inhoud van deze website is op zorgvuldige wijze samengesteld. De informatie is echter niet bedoeld en mag niet worden beschouwd als een persoonlijk juridisch advies. Gebruikers van deze website kunnen aan de op deze website gepresenteerde informatie geen rechten ontlenen. Het Erfrechtkantoor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen van het overnemen van verstrekte informatie.

Op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de website zijn de algemene voorwaarden van toepassing van Het Erfrechtkantoor. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en kunnen op verzoek worden toegezonden.