Nalatenschapsafwikkeling

Als iemand overlijdt, is het afhandelen van de nalatenschap niet het eerste waaraan u denkt. Toch moet na een overlijden het een en ander worden geregeld. Dit loopt uiteen van praktische zaken, de afhandeling van de belastingen tot andere formaliteiten rond de nalatenschap. Het Erfrechtkantoor is u hierbij graag van dienst als (plaatsvervangend) executeur of boedelgevolmachtigde.

Gecertificeerd executeur

Mr. I.M. (Marloes) Boonstra, verbonden aan Het Erfrechtkantoor, is lid van de vereniging NOVEX (Nederlandse Organisatie voor Executeurs) en is bovendien door de Stichting Certificering Executeurs gecertificeerd als executeur. SCE is de enige stichting in Nederland die executeurs certificeert. Certificering vindt plaats op grond van kennis, ervaring en kunde. Op dit moment zijn er landelijk slechts 62 gecertificeerde executeurs.

Werkzaamheden

De gehele afwikkeling kan voor u verzorgd worden, maar ook onderdelen ervan. Te denken valt aan bijvoorbeeld:

- Het maken van een boedelbeschrijving

- Het verzorgen van de financiële administratie (waaronder ook het opzeggen van abonnementen,

lidmaatschappen en verzekeringen/het terugbrengen van hulpmiddelen naar de thuiszorg)

- Het ontruimen van een woning

- Het verkopen van bijvoorbeeld een woning, een auto of een effectenportefeuille

- Het uitkeren van een legaat of van een voorschot op het erfdeel

- Het verzorgen van de aangifte voor de erfbelasting

- De verdeling tussen de erfgenamen

- De rekening en verantwoording aan de erfgenamen

Het Erfrechtkantoor informeert u graag over de mogelijkheden.

De erfgenamen worden steeds goed geïnformeerd over hun rechten en plichten, maar ook over de ontwikkelingen gedurende de afwikkeling. Directe en open communicatie is waar Het Erfrechtkantoor voor staat. Bij de afronding zal er verantwoording afgelegd worden en een goed overzicht gegeven worden van de ontvangsten en uitgaven. Door de kennis en ervaring met het afwikkelen van nalatenschappen, kan Het Erfrechtkantoor deskundig en efficiënt de afwikkeling verzorgen.

Vereffening

Het Erfrechtkantoor kan door de Rechtbank benoemd worden als vereffenaar. Als bijvoorbeeld erfgenamen ruzie hebben en er samen niet uitkomen, er een negatieve of onbeheerde nalatenschap is of als een schuldeiser voldaan wil hebben, kan de Rechtbank een vereffenaar benoemen. De nalatenschap zal in zo'n geval worden vereffend (= klaargemaakt worden voor verdeling). Vraag gerust naar de mogelijkheden.